Úsek koordinácie projektov, edičnej činnosti, vzdelávania a tvorivosti mládeže

 

Odbor tvorivosti mládeže  (OTM)

Zastava_Velka_Britania  Zastava_Nemecko 

 

 TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ PROSTREDNÍCTVOM PROGRAMU

ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE V RÁMCI

ROZŠÍRENEJ EURÓPSKEJ ÚNIE.

 

 

Odbor tvorivosti mládeže participuje na rozvoji odborného vzdelávania formou zabezpečenia celoštátnych súťaží a prezentačných aktivít stredných škôl v Slovenskej republike, ktorých je organizačným a odborným gestorom. Jednou z prioritných úloh je manažovanie celoslovenskej školskej prezentačnej výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných škôl JUVYR a jej sprievodných podujatí, súčasťou ktorých je organizačno-technické zabezpečenie odborných seminárov, workshopov a konferencií. Ako oficiálny člen ESPO organizácie, ktorej cieľom je podpora transformácie koncepcie odborného vzdelávania, prostredníctvom súťaží zručnosti  koordinuje „Projekt zručnosti mladých ľudí v systéme OVP – EuroSkills“ realizuje ho v rôznych  učebných a študijných odboroch súťaží JUVYR  Skills Slovakia.

 

Je metodickým, odborným a technicko-organizačným  garantom postupových súťaží, ktorých cieľom je podpora talentovanej a nadanej mládeže. Základným kritériom je  rozvoj tvorivých odborno-teoretických  vedomostí a odborno- praktických schopností a zručností:

 

logo_juvyr
Školská prezentačná výstava výrobkov a služieb žiakov stredných škôl s medzinárodnou účasťou
soc_logo
Stredoškolská odborná činnosť ( SOČ)
zenit_logo
ZENIT  v elektronike, programovaní a strojárstve
som_logo
Mladý ekofarmár (Súťaž o mlieku)
sip_logo
Súťaž žiakov stredných škôl  v spracovaní informácií na počítači, písanie na počítači a úprava   textov na počítači ( SIP)
logo_enersol
Enersol SK Využitie alternatívnych zdrojov energie
skill_slovakia
Skills Slovakia v odborných zameraniach na praktické zručnosti
logo_festo
Mladý Mechatronik Národná súťaž Skills Slovakia
euroskills logo
EuroSkills európska súťaž mladých talentov v odborných zručnostiach

 

 

 Spolupracuje s:

 

  • Národným inštitútom detí a mládeže  Českej republiky v oblasti Stredoškolskej odbornej činnosti  www.nidm.cz

  • Fakultou prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  pri riešení  využitia  nových technológií vo výchove  nadanej a talentovanej mládeži k vedeckej práci www.kza.fpv.ukf.sk
  • Jednotou slovenských matematikov a fyzikov Bratislava v práci s talentovanou mládežou stredných škôl v oblasti matematiky www.math.sk

  • MILSET - medzinárodným hnutím, zameraným na podporu rozvoja vedeckých a technických aktivít detí a mládeže. V súčasnej dobe spojuje školské mládežnícke organizácie, vedecké inštitúcie, ústavy z 85 krajín sveta www.milset.com . Od 1.7.2010 sme oficiálnym partnerom MILSETu. 

  • AMET Austrália – ASIA Center  v oblasti podpory vzdelávacích študijných pobytov na austrálske odborné školy a vládne vzdelávacie organizácie s dôrazom na rozšírenie jazykových komunikačných zručností a zisťovanie nástrojov starostlivosti o nadanú a talentovanú mládež www.amet.sk

  • Uni2010 a Západoslovenskou energetikou na projekte – rozvoj podnikavosti mladých v oblasti pilotnej sekcie SOČ – Najlepší nápad  www.h20.uni2010.sk/najlepsi-napad 

  • poradenskou spoločnosťou Octigon, a.s. na projekte „ Internetové projektovo-vzdelávacie centrum“, ktorého myšlienkou je vznik internetového projektovo-vzdelávacieho portálu  www.viemviac.sk, určeného talentovaným žiakom s cieľom  dozvedieť sa viac o učive,  nachádzať odpovede a otázky pri vlastnej práci pri realizácii projektov.  Projekt je podporený ESF.

  • FESTOM, spol. s r.o. na národnej súťaži Skills Slovakia „Mladý Mechatronik“ v odbore mechatronika,  s  postupom na európsku súťaž odborných zručností mladých ľudí EuroSkills 2010 www.festo.sk

  • Goetheho inštitútom v oblasti spoločného vyhlásenia a uskutočnenia pilotného ročníka súťaže "Nemčina pre bystré hlavy" implementovanej do súťaží gestorovaných ŠIOV (SOČ, Zenit a iné) www.goethe.de/bratislava  

 

   logo_nidm     logo_univerzita       logo_festo  Imilset    logo_stavebna     logo_amet     logo_uni    logo_viem_viac       logo_goethe_institut  

 


 

Organizuje odborné vzdelávacie podujatia, semináre, letné školy, sústredenia, tréningy a prednášky pre žiakov a metodikov stredných  škôl.  Pre riaditeľov a pedagógov organizuje vzdelávacie podujatia do zahraničia, s cieľom získať partnerov spolupráce a nové životné, kvalifikačné a jazykové  zručnosti.

 

Podieľa sa na tvorbe, príprave a spracovaní odborných študijných materiálov, metodických príručiek , publikácií a  testov  na súťaže.

 

Z pozície redakčnej rady Informačného bulletinu ŠIOV gestoruje jeho prípravu, tvorbu, grafickú úpravu, tlač a distribúciu.