Odbor medzinárodnej spolupráce

Úlohou Oddelenia medzinárodnej spolupráce je sledovať súčasné dianie, pripravované aktivity a budúce trendy  v nadnárodných inštitúciách v súvislostiach s OVP. (CEDEFOP, OECD, UNEVOC, WOCATE, IGIP...) Vychádzajúc z poznania vlastných podmienok/,možností, navrhovať riešenia s cieľom využitia zahraničných skúseností a príkladov dobrej praxe z OVP v domácich podmienkach. DACUM Navrhovať konkrétne riešenia, s dopadom na OVP, s cieľom združovania domácich a zahraničných a nadnárodných finančných a ľudských zdrojov pri plnení úloh ŠIOV. /EFTAM/ Sledovať, propagovať, iniciovať, koordinovať ako aj aktívne sa zúčastňovať na konkrétnych programoch Európskeho spoločenstva pre OVP. /EuroSkills 2008/ Poskytnúť zahraničným záujemcom o OVP na Slovensku, alebo záujemcom o partnerstvo so subjektom zo Slovenska možnosť nadviazania prvého kontaktu s konečným cieľom vytvárania trvalých väzieb. /VOTEC/