Úsek riaditeľa

Štátny inštitút odborného vzdelávania vznikol z Inštitútu prípravy mládeže pretransformovaním činností a kompetencií v oblasti stredného odborného vzdelávania.

Inštitút prípravy mládeže pôsobil od 1. 2. 1991 do 31. 11. 1994. Počas tohto obdobia sa menil aj predmet činnosti. Podľa zriaďovacej listiny z 29. 1. 1991 spočívali jeho hlavné činnosti v zabezpečovaní úloh súvisiacich s riadením stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania zriaďovaných Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky. Inštitút spolupracoval s rezortmi a s ich vzdelávacími ústavmi pri tvorbe koncepcií prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach, pri organizačnom zabezpečení tvorby základných pedagogických dokumentov pre učebné a študijné odbory pri ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov, pri koordinácii spolupráce s domácimi a zahraničnými subjektmi s cieľom vybaviť školy technikou a zabezpečovať aktuálne úlohy hlavne v oblasti rekvalifikácie.

Dodatkom k zriaďovacej listine z 24. 5. 1993 sa predmet činnosti Inštitútu prípravy mládeže rozšíril o metodické zabezpečovanie úloh v oblasti učňovského školstva. Plnil úlohy súvisiace s pedagogicko-organizačným zabezpečovaním výchovy a vzdelávania v stredných odborných učilištiach, učilištiach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania. Jeho činnosť bola orientovaná na vypracúvanie podkladov a stanovísk k návrhom koncepčných materiálov, zákonov, noriem, predpisov a základných pedagogických dokumentov pre oblasť učňovského školstva, na vypracovanie metodických materiálov, poskytovanie poradenskej, konzultačnej, metodickej a informačnej služby v oblasti praktického vyučovania a vykonávanie činností súvisiacich s medzinárodnými aktivitami, koordinovanými a gestorovanými Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa Zriaďovacej listiny z 29. 1. 1991 v znení neskorších dodatkov vydaním Štatútu z 11. 11. 1994 s platnosťou od 1. 12. 1994 zmenilo názov Inštitútu prípravy mládeže na Štátny inštitút odborného vzdelávania (ďalej len "Inštitút"), čím sa rozšíril a upravil aj predmet jeho činnosti a kompetencie.

Pri Inštitúte bolo Európskou vzdelávacou nadáciou (ďalej len "ETF") v Turíne zriadené Slovenské národné observatórium (ďalej len "SNO") podporované Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom SNO je zbierať a analyzovať informácie o odbornom vzdelávaní v Slovenskej republike a konfrontovať ich so situáciou v Európskej únií a ďalších krajinách usilujúcich o vstup do EU. Jeho zámerom je sústreďovať podnety a iniciovať návrhy pre decíznu sféru, ktoré by pomohli zvládnuť transformáciu odborného vzdelávania v súlade s nastupujúcou reštrukturalizáciou ekonomickej sféry SR.