Vzdelávacie programy

 

AKTUALITY k ŠVP - rok 2014

 

MŠVVaŠ SR schválilo v júni 2014 s platnosťou od 1. septembra 2014 a 1. októbra 2014 „Dodatky k ŠVP“:

MŠVVaŠ SR schválilo v júni 2014 s platnosťou od 1. septembra 2014 „Dodatky k ŠVP“:

1.          DODATOK č.1 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu študijných a učebných odborov 26 ELEKTROTECHNIKA

Zmena ŠVP stredného odborného vzdelania:

1.   Aktualizácia výkonových štandardov pre teoretické vzdelávanie učebného odboru elektromechanik na s. 43, v časti „Vzdelávacie štandardy špecifické  pre učebné odbory a odborné zamerania“.

2.   Doplnenie obsahového štandardu pre teoretické vzdelávanie učebného odboru elektromechanik „Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá“ na s. 45, v časti „Vzdelávacie štandardy špecifické pre učebné odbory a odborné zamerania“.

Zmena ŠVP úplného stredného odborného vzdelania:

3.   Úprava dĺžky štúdia študijného odboru  s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania na s. 52 v časti 9.2.

4.   Vypustenie rámcových učebných plánov pre študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania na s. 79 – 86, častí 11.9 – 11.12.

5.   Aktualizácia výkonových štandardov pre praktickú prípravu študijného odboru mechanik – mechatronik na s. 107 v časti Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijné odbory.

6.   Doplnenie výkonových štandardov pre teoretické vzdelávanie študijného odboru mechanik elektrotechnik o výkonové štandardy v oblasti tepelno-technických a energetických zariadení na s. 113 v časti Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijné odbory.

7.   Doplnenie obsahových štandardov pre teoretické vzdelávanie študijného odboru mechanik elektrotechnik o obsahový štandard „Tepelno-technické a energetické zariadenia“ na s. 116 v časti Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijné odbory.

8.   Doplnenie obsahových štandardov pre praktickú prípravu študijného odboru mechanik elektrotechnik o obsahové štandardy „Elektromontážne práce“ a „Mechatronické systémy“ na s. 114 v časti Vzdelávacie štandardy špecifické pre študijné odbory.

9.   Vypustenie rámcových učebných plánov – externá forma štúdia pre študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania na s. 179 – 186 častí 22.25 – 22.32.

Zmena ŠVP úplného stredného vzdelávania pre pomaturitné štúdium:

10.       V tejto forme štúdia získavajú žiaci rovnakú kvalifikáciu a rovnaký stupeň vzdelania ako v štvorročnom štúdiu, preto zmeny uvedené v bodoch 5, 6, 7, 8 sa týkajú aj pomaturitného kvalifikačného štúdia.

2.          DODATOK č.1 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu študijných a učebných odborov 28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA

Zmena ŠVP stredného odborného vzdelania:

1.     Vypustenie učebného odboru biochemik z osobitostí a podmienok vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na s. 15 v časti 4.

2.     Vypustenie vzdelávacích štandardov učebného odboru biochemik na s. 47 – 49, časti 8.4. 

3.     Nahradenie vzdelávacích štandardov učebného odboru – zamerania chemik – spracúvanie kaučuku a plastov vzdelávacími štandardami učebného odboru chemik na s. 49 – 50, časti 8.4.

3.          DODATOK č.1 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu študijných a učebných odborov 29 POTRAVINÁRSTVO

Zmena ŠVP stredného odborného vzdelania:

1.     Doplnenie učebného odboru biochemik do osobitostí a podmienok vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na s. 19 v časti 4.

2.     Doplnenie vzdelávacích štandardov pre učebný odbor biochemik na s. 84, v časti 12.4.

4.          DODATOK č.1 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu študijných odborov 76 UČITEĽSTVO

Zmena ŠVP úplného stredného odborného vzdelávania:

1.     Aktualizácia obsahových štandardov pre teoretické vzdelávanie študijného odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť v oblasti opatrovateľskej starostlivosti na s. 31 v časti 8.3.

2.     Aktualizácia výkonových štandardov pre praktickú prípravu študijného odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť o výkonové štandardy v oblasti opatrovateľskej starostlivosti na s. 32 v časti 8.3.

3.     Aktualizácia obsahových štandardov pre praktickú prípravu študijného odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť v oblasti opatrovateľskej starostlivosti na s. 32 – 33 v časti 8.3.

Zmena ŠVP úplného stredného odborného vzdelávania pre pomaturitné štúdium:

4.     Doplnenie študijného odboru 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v osobitostiach a podmienkach vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v kategórii telesné postihnutie, zrakové postihnutie na s. 11 v časti 4.

5.     Doplnenie nevyhnutných vstupných požiadaviek na štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na s. 48 v časti 9.2.

6.     Aktualizácia obsahových štandardov pre teoretické vzdelávanie študijného odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť v oblasti opatrovateľskej starostlivosti na s. 59 v časti 12.3.

7.     Aktualizácia výkonových štandardov pre praktickú prípravu študijného odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť o výkonové štandardy v oblasti opatrovateľskej starostlivosti na s. 60 v časti 12.3.

8.     Aktualizácia obsahových štandardov pre praktickú prípravu študijného odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť v oblasti opatrovateľskej starostlivosti na s. 61 v časti 12.3.

9.     Aktualizácia obsahových štandardov pre teoretické vzdelávanie študijného odboru starostlivosť o seniorov v sociálnych službách v oblasti opatrovateľskej starostlivosti na s. 74 v časti 12.3.

10.  Aktualizácia výkonových štandardov pre praktickú prípravu študijného odboru starostlivosť o seniorov v sociálnych službách v oblasti opatrovateľskej starostlivosti na s. 75 – 76 v časti 12.3.

11.  Aktualizácia obsahových štandardov pre praktickú prípravu študijného odboru starostlivosť o seniorov v sociálnych službách v oblasti opatrovateľskej starostlivosti na s. 76 v časti 12.3.

5.          DODATOK č.1 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu študijných odborov 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY

Zmena ŠVP úplného stredného odborného vzdelávania:

1.     Doplnenie študijného odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom v osobitostiach a podmienkach vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na s. na s. 12, v časti 4.

2.     Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom na s. 53, v časti 8.4.

Zmena ŠVP úplného stredného odborného vzdelávania pre pomaturitné štúdium:

3.     Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom na s. 95, v časti 12.4.

 

MŠVVaŠ SR schválilo v júni 2014 s platnosťou od 1. októbra 2014 „Dodatky k ŠVP“:

1.     DODATOK č.1 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu študijných a učebných odborov 23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

Zmena ŠVP nižšieho stredného odborného vzdelania:

1.     Doplnenie učebného odboru technické služby v autoservise v osobitostiach a podmienkach vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na s. 17 a 18 v časti 4.1.

2.     Doplnenie vzdelávacích štandardov pre učebný odbor technické služby v autoservise na s. 46 v časti 8.4. 

2.     DODATOK č.1 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu študijných a učebných odborov 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE

Zmena ŠVP úplného stredného odborného vzdelania:

1.     Nahradenie študijného odboru poštový manipulant  študijným odborom klientsky manažér pošty v osobitostiach a podmienkach vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na s. 17, v časti 4.

2.     Vypustenie názvu študijného odboru poštový manipulant zo spoločných vzdelávacích štandardov pre študijné odbory poštový manipulant a poštová prevádzka na s. 101 v časti 12.4.

3.     Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru klientsky manažér pošty na s. 103 v časti 12.4.

Zmena ŠVP úplného stredného odborného vzdelania pre pomaturitné štúdium:

4.     Vypustenie vzdelávacích štandardov študijných odborov poštový manipulant a poštová prevádzka na s. 143 – 145 v časti 16.4.

5.     Doplnenie vzdelávacích štandardov študijného odboru klientsky manažér pošty na s. 145, v časti 16.4.

3.     DODATOK č.1 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu študijných a učebných odborov 42, 45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO, A ROZVOJ VIDIEKA, I, II

Zmena ŠVP vyššieho odborného vzdelania:

1.     Doplnenie študijného odboru lesníctvo a lesnícky manažment v osobitostiach a podmienkach vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na s. 25 v časti 4.

2.     Doplnenie možností pracovného uplatnenia absolventa, na s. 289,  v časti 21.2 Základné údaje, 3-ročné vyššie odborné štúdium.

3.     Doplnenie odborných kompetencií – Požadované vedomosti, Požadované zručnosti, Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti na s. 295 v časti 22.3.

4.     Doplnenie vzdelávacích štandardov špecifických pre študijný odbor lesníctvo a lesnícky manažment na s. 307  v časti 24.3.

4.     DODATOK č.1 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu študijných a učebných odborov 62 EKONOMICKÉ VEDY, 63, 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I, II

Zmena ŠVP nižšieho stredného odborného vzdelania:

1.     Vypustenie skupiny odborov vzdelávania 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II – nižšie stredné odborné vzdelanie z osobitostí a podmienok vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na s. 17 a 18 v časti 4.

2.     Vypustenie Charakteristiky skupiny odborov vzdelávania, Profilu absolventa, Rámcových učebných plánov a Vzdelávacích oblastí pre nižšie stredné odborné vzdelanie na s. 27 – 43 častí 5 – 8. 

3.     Vypustnie rámcových učebných plánov externej formy štúdia pre 2-ročné učebné odbory na s. 269 – 277 častí 25.1.1 – 25.1.8.

 

Dodatky tu

 

ZMENY - rok 2013

k tvorbe školských vzdelávacích programov

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania uskutočnil na základe výsledkov monitorovania  v spolupráci s Odbornými komisiami revidovanie štátnych vzdelávacích programov.  Výsledkom bola transformácia pôvodných 83 štátnych vzdelávacích programov do 23 štátnych vzdelávacích programov. Prvý návrh revidovaných štátnych vzdelávacích programov bol predložený na verejné pripomienkové konanie v mesiacoch marec – apríl 2012. Vo verejnom pripomienkovom konaní boli definované jednotlivé problémové oblasti. Po zapracovaní pripomienok a  návrhov boli revidované štátne vzdelávacie programy prerokované Pracovnými skupinami Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu v priebehu roku 2012 a následne predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Aktuálne zmeny v štátnych vzdelávacích programoch

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo s účinnosťou od 1. septembra 2013 revidované Štátne vzdelávacie programy.

Štátne vzdelávacie programy (ďalej aj „ŠVP“) sú zverejnené na www.siov.sk.

Štátny inštitút odborného vzdelávania zverejňuje nasledovné informácie o zmenách v ŠVP:

 • ŠVP sú vytvorené osobitne pre všeobecnovzdelávaciu zložku a ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej aj „ŠVP pre   OVP“),
 • ŠVP pre OVP sú vytvorené pre celú skupinu odborov a všetky stupne vzdelania danej skupiny odborov,
 • zverejnených je 23 schválených ŠVP pre OVP, spracovaných v jednotnej formálnej úprave.

-    ŠTRUKTÚRA  ŠVP PRE OVP:

 • kapitola 1 – 4 je spoločná pre všetky stupne vzdelania daného ŠVP pre OVP,
 • ostatné kapitoly obsahujú špecifiká pre jednotlivé stupne vzdelania danej skupiny   odborov,
 • novou kapitolou je „Organizácia výchovy a vzdelávania v externej forme štúdia“,
 • poslednou kapitolou je „Prílohová časť“.
 • kapitola 2 „Ciele výchovy a vzdelávania“ - vzhľadom k stupňom vzdelania a skupinám odborov sa zmenilo písmeno b) nasledovne: „ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať s výnimkou pre nižšie stredné odborné vzdelanie“( len pre skupiny odborov, ktoré majú NSOV).
 • kapitola 3 „Základné podmienky na realizáciu štátneho vzdelávacieho programu“  sa upravila v časti 3.2 Formy praktického vyučovania, 3.3 Spôsob a podmienky priebehu a ukončovania vzdelávania na stredných odborných školách, vydávanie dokladu o získanom vzdelaní a 3.4 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie,
 • kapitola 4 „OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI“ sa terminologicky upravila,
 • v kapitolách „CHARAKTERISTIKA SKUPINY ODBOROV VZDELÁVANIA“ sa upravili časti Základné údaje a Zdravotné požiadavky na uchádzača,
 • v kapitolách „PROFIL ABSOLVENTA“ sa upravila pre všetky stupne vzdelania časť „Kľúčové kompetencie“ a podľa potreby danej skupiny odborov Odborné kompetencie.

-     RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN (ďalej aj „RUP“)

    -   zmeny vo všetkých RUP:

 • zmena pomeru hodín medzi všeobecným a odborným vzdelávaním,
 • disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie vo všetkých RUP, s tým súvisí znenie poznámky „Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie“.
 • rozdelenie vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ na dve samostatné oblasti – „Človek a hodnoty“, „Človek a spoločnosť“,
 • zmeny v „Minimálnom počte týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe za štúdium“ v jednotlivých oblastiach vzdelávania,
 • zmeny v „Účelových kurzoch/učive“ – „Kurz pohybových aktivít v prírode“, „Kurz na ochranu života a zdravia“, „Účelové cvičenia“ a s tým súvisiace zmeny v poznámkach RUP, v niektorých skupinách odborov – doplnenie odborných účelových kurzov,

    -  zmeny v poznámkach

 • upresnenie v poznámkach týkajúcich sa počtu týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch, poznámky týkajúce sa vzdelávacích oblastí všeobecného vzdelávania, poznámka týkajúca sa možnosti spájania predmetov do viachodinových celkov, poznámka týkajúca sa disponibilných hodín,  doplnenie poznámky o disponibilných hodinách nasledovne – „O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade“.

     -  zmeny v RUP podľa stupňa vzdelania:

 • Stredné odborné vzdelanie
 • v oblasti „Jazyk a komunikácia“ – neuvádza sa prvý/druhý cudzí jazyk, ale len cudzí   jazyk. Vyučuje sa jeden cudzí jazyk.  S tým súvisí zmena poznámky:  „Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa v učebných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1., 2. ročníku a 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v ročníku“.
 • zníženie počtu hodín v oblasti „Zdravie a pohyb“.
 • Úplné stredné odborné vzdelanie
 • v oblasti „Jazyk a komunikácia“ –  sa uvádza len prvý cudzí jazyk S tým súvisí zmena poznámky: „Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,  španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa v študijných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku a minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. a 4. ročníku.  Druhý cudzí jazyk je povinne voliteľný v skupinách odborov 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby I, 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie“,
 • v oblasti „Človek a príroda“ sa vyradil predmet „Ekológia“, obsah ktorého je súčasťou predmetu „Biológia“, zaradil sa predmet „Geografia“,
 • v oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sa upravil počet vyučovacích hodín a s tým súvisiaca poznámka v znení “Súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sú predmety matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Výučba matematiky sa realizuje s dotáciou minimálne 1 hodiny týždenne v každom ročníku. V technických študijných odboroch sa výučba matematiky realizuje v rozsahu minimálne 1,5 hodiny týždenne v každom ročníku. Predmet informatika sa vyučuje povinne ak škola nemá zavedený odborný predmet aplikovaná informatika“,
 • zmenilo sa znenie poznámky „Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe a  súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. V skupinách odborov 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby I, 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie sa disponibilné hodiny použijú na vyučovanie povinne voliteľného druhého cudzieho jazyka minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku a minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. a 4. ročníku.
 • V RUP pre 4- ročné študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania sa v oblasti „Zdravie a pohyb“ znížil počet hodín
 • V RUP pre 5- ročné bilingválne štúdium sa v oblasti „Jazyk a komunikácia“ zmenili názvy predmetov a s tým súvisiace poznámky v znení: „Druhý vyučovací jazyk je cudzí jazyk, vyučuje sa v 1. ročníku v rozsahu minimálne 20 hodín týždenne, 2. – 5. ročníku v rozsahu 4 hodiny týždenne.   Výchova a vzdelávanie sa zabezpečuje v cudzom jazyku najmenej v troch odborných povinných vyučovacích predmetoch“. „Ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,  španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba druhého cudzieho jazyka sa v študijných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 2. až 5. ročníku“.
 • V RUP pre 2- ročné nadstavbové študijné odbory sa v oblasti „Jazyk a komunikácia“ zmenili názvy predmetov a s tým súvisiace poznámky v znení: Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,  španielsky, taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa v študijných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku. V oblasti „Človek a spoločnosť“ sa zaviedol predmet občianska náuka a s tým súvisí zmena poznámky „Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ sú predmety dejepis a občianska náuka, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia“.

-    VZDELÁVACIE OBLASTI  

 • Teoretické vzdelávanie obsahuje vzdelávacie štandardy (výkonové aj obsahové štandardy) spoločné pre všetky učebné/študijné odbory na danom stupni vzdelania a špecifické vzdelávacie štandardy pre jednotlivé učebné/študijné odbory.

-    ORGANIZÁCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA

 • popísaná je externá forma štúdia a uvedené sú RUP s poznámkami pre večernú, diaľkovú formu štúdia pre všetky stupne vzdelania.

-   PRÍLOHOVÁ  ČASŤ obsahuje

 • „Vymedzenie pojmov v štátnom vzdelávacom programe“,  „Odporúčané postupy na kontrolu a hodnotenie žiakov“, „Odporúčané Zásady pre tvorbu školského vzdelávacieho programu“.

  

Bratislava, 25. februára 2013

  

 

                                                                         Ing. Gabriela Jakubová

                                                                            zástupkyňa riaditeľa

                                                             poverená  zastupovaním riaditeľa ŠIOV

                                                                                        v.r.