Smernica č. 10/2011, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a priamo riadených organizácií pri výbere a schvaľovaní učebníc

 

Gestorský útvar: sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59 374 330                      č.: 2011-9/10:1-919

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s ustanovením § 14 odsek 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu.

 

Čl. 1      
Základné ustanovenia

Smernica upravuje postup a pravidlá pri výbere a schvaľovaní učebníc, pracovných zošitov, učebných textov (ďalej len „učebnica“) v printovej, digitálnej a inej vhodnej forme pre materské školy, základné školy, stredné školy, základne umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia (ďalej len „škola“) v Slovenskej republike. Ministerstvo obstaráva a zmluvne i finančne zabezpečuje učebnice pre základné a stredné školy. Smernica upravuje úlohy ministerstva, Štátneho pedagogického ústavu, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v procese výberu a schvaľovania učebníc. Výber dodávateľa učebníc ministerstvo uskutočňuje postupmi podľa osobitného predpisu1).

 

Čl. 2      
Vymedzenie niektorých pojmov

 1. Učebnica je predmet hmotného charakteru používaná vo výchovno-vzdelávacom procese na sprostredkovanie vedomostí žiakom a rozvíjanie ich zručností a schopností.
 2. Plán zabezpečenia učebníc (ďalej len „Plán“) je zámer ministerstva na zabezpečenie tvorby a dodania učebníc do základných a stredných škôl so zreteľom aj na možnosti rozpočtu ministerstva. Obsahuje prioritne učebnice povinných predmetov podľa štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠVP“) pre jednotlivé druhy a typy škôl. Plán sa vytvára s platnosťou na tri roky. Ministerstvo ho v prípade potreby aktualizuje.
 3. Výberová komisia je komisia zriadená podľa osobitného predpisu1), ktorej úlohou je zabezpečenie výberu učebníc podľa Plánu.
 4. Predkladateľom návrhu učebnice a dodávateľom učebnice je vydavateľstvo.
 5. Schvaľovacia doložka je dokument potvrdzujúci súlad učebnice so ŠVP. Schválené učebnice poskytne ministerstvo základným a stredným školám na základe ich objednávky bezplatne 2).
 6. Ministerstvo môže vydať k učebnici odporúčaciu doložku. Odporúčacia doložka je dokument potvrdzujúci možnosť používať učebnicu v školách, nezakladá však právo na jej úhradu zo štátneho rozpočtu.
 7. Výberové konanie je verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu1).
 8. Priamo riadenou organizáciou sa na účely tejto smernice rozumie  Štátny pedagogický ústav (ďalej len „ŠPÚ“) a  Štátny inštitút odborného vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“)“.
 9. Schvaľovací protokol je dokument vypracúvaný ŠPÚ alebo ŠIOV v procese schvaľovania učebnice a je podkladom pre vydanie schvaľovacej doložky.
 10. Hotová učebnica je už vydaná učebnica alebo autorsky a redakčne spracovaný rukopis učebnice pripravený v zalomenej predtlačovej verzii (napr. aj úprava predtým vydanej učebnice, alebo úprava zahraničnej učebnice.)
 11. Register recenzentov je zoznam odborníkov na posúdenie kvality učebníc a jej súladu so ŠVP, ktorý zostavuje ministerstvo na základe návrhov ŠPÚ a ŠIOV.
 12. Národný register učebníc je zoznam všetkých ministerstvom schválených alebo odporúčaných učebníc, zverejnený na webovom sídle www.edicnyportal.sk.

Čl. 3      
Tvorba a výber novej učebnice

 1. Ministerstvo
  1. na základe Plánu vyhlasuje výberové konanie na tvorbu novej učebnice. Predkladateľ môže do výberového konania predložiť aj hotovú učebnicu,
  2. v súťažných podkladoch určí podrobné vymedzenie predmetu zákazky, lehoty a obsah súťažných návrhov,
  3. na posúdenie návrhov predkladateľov učebnice menuje výberovú komisiu,
  4. na odborné posúdenie novej učebnice menuje dvoch recenzentov z registra recenzentov.
 2. Výsledkom výberového konania je výber najvýhodnejšej ponuky z hľadiska kvality a ceny vyhodnotenej podľa kritérií stanovených pre danú súťaž a uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Po vydaní schvaľovacej doložky ministerstvo uzatvorí Kúpnu zmluvu na dodanie učebnice.
 3. V prípade, že ministerstvo nevydá schvaľovaciu doložku na vybranú učebnicu, vyhlási nové výberové konanie. 

Čl. 4      
Schvaľovanie novej učebnice

 1. Predkladateľ, ktorý na základe výsledkov výberového konania zabezpečuje tvorbu a vydanie učebnice,
  1. písomne požiada ŠPÚ alebo ŠIOV, podľa obsahového zamerania učebnice,  o vypracovanie schvaľovacieho protokolu a súčasne písomne požiada ministerstvo o vydanie schvaľovacej doložky,
  2. k žiadosti o vypracovanie schvaľovacieho protokolu predloží hotovú učebnicu, recenzné posudky recenzentov menovaných ministrom z registra recenzentov a stanovisko autorov k recenzným posudkom.
 2. Náklady spojené s vypracovaním recenzných posudkov hradí ministerstvo.
 3. Ak sú splnené predpoklady na vydanie schvaľovacieho protokolu, ŠPÚ alebo ŠIOV vypracuje schvaľovací protokol na učebnicu s návrhom určenia lehoty platnosti schvaľovacej doložky a zašle ho ministerstvu do 14 dní od doručenia žiadosti podľa ods. 1 písm. b) spolu s hotovou učebnicou, recenznými posudkami recenzentov menovaných ministrom z registra recenzentov a stanoviskom autorov k recenzným posudkom.
 4. Schvaľovací protokol môže minister preskúmať aj vypracovaním ďalších recenzných posudkov recenzentmi z registra recenzentov.
 5. Ministerstvo
  1. schvaľuje učebnicu vydaním schvaľovacej doložky na základe schvaľovacieho protokolu,
  2. po vydaní schvaľovacej doložky, uzatvorí s predkladateľom Kúpnu zmluvu a zaradí schválenú učebnicu do národného registra učebníc, ktorý aktualizuje mesačne.
 6. Ak ŠPÚ alebo ŠIOV neodporučí ministerstvu vydať schvaľovaciu doložku podľa ods. 3, ministerstvo túto skutočnosť písomne oznámi predkladateľovi. Ak v lehote do 15 dní predkladateľ písomne požiada ministerstvo o preskúmanie odborného stanoviska ŠPÚ alebo ŠIOV, ministerstvo môže dať vypracovať ďalšie recenzné posudky recenzentov z registra recenzentov.

Čl. 5      
Vydanie odporúčacej doložky

 1. Predkladateľ môže požiadať ministerstvo o vydanie odporúčacej doložky na hotovú učebnicu. Spolu so žiadosťou predloží minimálne dva recenzné posudky recenzentov z registra. Náklady spojené s vypracovaním recenzných posudkov hradí predkladateľ.
 2. Ministerstvo
  1. požiada ŠPÚ alebo ŠIOV o vypracovanie odborného posudku pre vydanie odporúčacej doložky,
  2. na základne kladného odborného posudku vydá odporúčaciu doložku s platnosťou spravidla na 4 roky.
 3. ŠPÚ alebo ŠIOV vypracuje odborný posudok na učebnicu a zašle ho ministerstvu do 21 dní od doručenia žiadosti podľa ods. 2 písm. a).
 4. Vydaním odporúčacej doložky nevzniká predkladateľovi nárok na financie z rozpočtu ministerstva na vydanie učebnice.

Čl. 6      
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa Smernica č. 15/2008-R z 15. decembra 2008, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva Slovenskej republiky a ďalších priamo riadených organizácií pri výbere materiálnych didaktických prostriedkov, ich autora, vydavateľa a výrobcu a edičná činnosť prostredníctvom edičného portálu.

 

Čl. 7      
Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 15. februára 2011.

 

minister

 

Obsah

Smernica č. 10/2011  ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a priamo riadených organizácií pri výbere a schvaľovaní učebníc

Čl. 1  Základné ustanovenia

Čl. 2  Vymedzenie niektorých pojmov

Čl. 3  Tvorba a výber novej učebnice

Čl. 4  Schvaľovanie novej učebnice

Čl. 5  Vydanie odporúčacej doložky

Čl. 6  Zrušovacie ustanovenia

Čl. 7  Účinnosť

Obsah

 1) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 13 ods. 4 zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.